Begäran om arvode, resa och förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna digitala tjänst kan du som förtroendevald begära ersättning för förlorad arbetsinkomst, resa i samband med annan förrättning än sammanträde samt sammanträdesarvode kopplat till ditt politiska uppdrag.  

 

Utdrag ur arvodesbestämmelserna

Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvode utgår för den tid som sammanträdet/förrättningen varar.

Sammanträdesarvode utges för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden. Sammanträdesarvode kan även utgå då ordföranden på förhand beslutat om deltagande i annan förrättning.

För justering av protokoll utgår sammanträdesarvode för maximalt en sammanträdestimma. Ersättning för justering utgår inte för förtroendevalda med årsarvode, undantag gäller för fullmäktiges presidium.

Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om mötet avbryts för lunch och därefter fortsätter. Detsamma gäller vid kortare ajournering.

Begäran om sammanträdesarvode ska lämnas senast inom sex månader från dagen för sammanträdet eller förrättningen.

Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med anledning av förrättning.

Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde har faktisk förlorad arbetsinkomst. Uppdrag på ledig tid (uttag av flex, semester, komp m.m.) medger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Rätten till ersättning omfattar utöver sammanträdestiden även tid för resa till och från sammanträdet.

Förmöten inför kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/nämnd ger endast rätt till förlorad arbetsinkomst om mötet ligger i direkt anslutning till sammanträdet.

Kan den förtroendevalde inte styrka den förlorade arbetsinkomsten på det sätt som kommunen begär, betalas ingen ersättning ut.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för högst åtta timmar per dag. Om förtroendevald med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsinkomst förlorats för mer än åtta timmar utbetalas ersättning även för denna tid.

För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst, ska den förtroendevalde lämna intyg på arbetsinkomstens storlek inklusive förväntad OB-ersättning, till SOLTAK AB/lön i januari varje år och vid förändringar av inkomst. Om intyget är äldre än ett år betalas inte ersättning för förlorad arbetsinkomst ut.

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska lämnas senast inom tre månader från dagen för sammanträdet eller förrättningen.

Reseersättning

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som gäller för kommunens anställda, d.v.s. reseersättning utgår från bostaden till sammanträdesplatsen. Förtroendevald med kommunalrådsuppdrag är inte berättigade till denna ersättning vad gäller resor till och från Lilla Edets tätort

Frågor om e-tjänsten

Maria Olegård
maria.olegard@lillaedet.se
www.lillaedet.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@lillaedet.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa